Onze Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Pet Nutrition Group B.V. onder de handelsnaam “Toby.nl” tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Toby.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Toby.nl.

2. Totstandkoming overeenkomst
Tussen Toby.nl en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Toby.nl accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Toby.nl beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs
1. Toby.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service
te wijzigen, waarbij Toby.nl Besteller uiterlijk 11 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service op ieder moment van de dag (24/7) op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Toby.nl wordt vermeld bij uitgifte.
3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4. Toby.nl vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Toby.nl merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden – kortingscodes wordt ontzegd. Toby.nl behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling
1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Toby.nl aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Toby.nl voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Toby.nl toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 11 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht, indien 2 nieuwe pogingen tot incassering niet zijn voldaan.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Toby.nl gerechtigd de service eenzijdig
per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende
incassokosten op Besteller te verhalen.
6. De producten blijven in eigendom van Toby.nl totdat Besteller de producten heeft betaald.
7. Betalingsherinneringen worden door Toby.nl uitsluitend elektronisch verstuurd.

5. Levering, levertijd en uitvoering
1. Levering geschiedt op kosten van Toby.nl op het bij de bestelling opgegeven adres.
2. Bestellingen worden afgeleverd na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Toby.nl biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
3. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Toby.nl de bestelling na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

6. Herroeping
1. Bij de aankoop van het eerste product heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 11 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor
zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
Toby.nl retourneren conform de door Toby.nl gegeven instructies.
3. De aankoop kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Toby.nl, Keienbergweg 57, 1101GA, Amsterdam
4. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
5. Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Toby.nl de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan
Besteller terugbetalen.

7. Gegevensbescherming
1. De door Besteller aan Toby.nl verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

8. Garantie en aansprakelijkheid
1. Toby.nl garandeert dat haar producten en diensten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften
die gelden voor dat gebruiksdoel.
2. Toby.nl garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens
en milieu.
3. Bij (chronische en/of serieuze) gezondheidsklachten wordt de Besteller met klem geadviseerd een dierenarts de hond in kwestie te laten onderzoeken zodat deze kan beoordelen of de geleverde voeding geschikt is.
4. Toby.nl sluit alle aansprakelijkheid in verband met haar producten uit.

9. Wijzigingen
1. Toby.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij klanten hierover geïnformeerd zullen
worden per email. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10. Ontbinding
1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Toby.nl de keuze om: a. de Besteller de
gelegenheid te geven om binnen een door Toby.nl gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder
voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Toby.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding
van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
2. Bestaat er bij Toby.nl een vermoeden dat de gegevens van de hond onjuist zijn ingevuld, dan heeft Toby het recht om te vragen naar verduidelijking en/of (fotografische) bewijzen van de ingevulde gegevens.
3. Besteller heeft ten alle tijden de optie om via Mijn Toby de leveringsservice stop te zetten. Op dag van vernieuwing is een pauzering tevens mogelijk, echter kan de vernieuwing van die respectievelijke dag niet stop gezet worden.

11. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle verbintenissen tussen Toby.nl en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
2. Blijkt een deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing te zijn, dan blijft het restant onverkort van kracht.

11. Proefperiode

1. Het is éénmaal per persoon toegestaan om een proefpakket af te nemen.
2. Wanneer er misbruik gemaakt wordt van de proefperiode zal Toby.nl gerechtelijke stappen ondernemen; Toby.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

De algemene voorwaarden is het laatst gewijzigd op 1 maart 2019,
*Wijziging adres artikel 6: Keienbergweg 57, 1101GA, Amsterdam op 12 november 2019